Сама програ­ма, ґрунтується на травма-фокусованій когнітивно-поведінковій терапії – методі першого вибору в роботі з травмою та її наслідками. Розроблялася вона під егідою Національного інституту психічного здоров’я США, а її ефективність перевірялась у мережі шкіл в межах ретельно організова­них досліджень. Ми цілком свідомі того, що SSET потребує культуральної адаптації до українських реалій, зокрема до автентетики переживання травми, до особливостей побудови стосунків у серед­овищі ровесників та до специфіки батьківсько-дитячих взаємин. Тож будемо вдячні за підтримку, рекомендації та будь-яке сприяння ініціативам в цьому напрямку.

Зауважимо, що посібник чітко структурований і, від того, подібний до детальної «інструкції з користування»: він містить пояснення «чому» та «навіщо» стосовно кожної техніки, описи усіх необ­ хідних занять, роздаткові матеріали до них, а також безліч прикладів та описів поведінки ведучого групи у складних ситуаціях. Власне звернення до групової форми роботи із наслідками дитячої трав­матизації, рекомендованої у посібнику, зумовлено передусім самим характером програми, яка є не терапевтичною, а просвітницько-тренінговою, підтримуючою. Значна кількість дітей, які стикаються із травматичними подіями, часові обмеження роботи шкільних психологів та найголовніше – потре­ба в психологічній підтримці значної кількості дітей – мотивували розробників для пропозиції про­грами SSET у груповому варіанті. Зручний, економічний та дієвий формат програми виявився ефек­тивним та знайшов широке застосування, зокрема, у США.

Загалом посібник містить 3 блоки: керівництво для ведучого групи, детальні плани занять, а та­ кож роздаткові матеріали. Останні відформатовані у такий спосіб, що їх можна копіювати та безпо­ середньо використовувати у роботі. Наголосимо, що кожне заняття вимагає ретельної підготовки, як методичної, так і моральної, психологічної. Кожна дитина, запрошена у програму, є особливою та потребує особливої підтримки і піклування, це і прийняття, і дотримання меж конфіденційності, і обережність у критиці, і допомога у порозумінні з ровесниками. Усі ці, а також багато інших, нетех­ нологічних питань, також піднімаються і розглядаються у посібнику.